Stadgar Sundsvalls Kattklubb
(2014-02-23)

 

Namn, syfte, säte

 

§ 1                 Klubbens namn ska vara Sundsvalls Kattklubb, förkortat SuK.

§ 2                 Klubben och dess medlemmar är anslutna till SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och ska följa SVERAKs och FIFés (Federation Internationale Feline) stadgar och regler.

§ 3                 Klubbens ändamål är

-          att förhindra och motarbeta djurplågeri.

-          att arbeta för god katthållning och seriös uppfödning.

-          att genom klubbverksamhet, utställningar och andra sätt öka intresset för katten som husdjur.

-          att tillvarata medlemmarnas och deras katters intressen.

-          att söka kontakt och samarbete med likasinnade klubbar.

-          öka kattens status i samhället

-          informera och ge kunskap om katten till allmänheten

-          verka för id-märkning av alla katter

§ 4                 Klubben ska ha sitt säte i Sundsvall.

 

Medlemskap

 

§ 5                 Medlemskap är öppet för de personer som följer klubbens stadgar och regler samt betalar fastställd medlemsavgift.

Medlemskap kan erhållas som huvud-, familje- eller stödmedlem. Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem.

Huvudmedlemskap innebär:

-          rösträtt, här måste medlemsavgiften vara erlagd före 31 januari

-          att medlemmen kan föreslås till styrelsepost

-          rätt att bedriva avel- och utställningsverksamhet

-          får klubbtidningen

 

Familjemedlemskap innebär:

-          rösträtt, här måste medlemsavgiften vara erlagd före 31 januari

-          att medlemmen kan förslås till styrelsepost

-          rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet

 

Stödmedlemskap innebär:

-          får klubbtidningen

§ 6                 Den person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben eller dess
intressen kan utses till hedersmedlem. Hedersmedlemskap gäller på livstid. Årsmötet beslutar efter förslag från styrelsen eller enskild medlem.

§ 7                 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträdet i klubben och därefter årligen före december månads utgång. Medlemsavgift betald 1 oktober – 31 december gäller även för nästa år. Hedersmedlem är fri från medlemsavgift.

Medlem är skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Alla nya medlemmar erhåller klubbens gällande stadgar.

 

Medlem har anmälningsplikt till styrelsen vid förekomst av smittsamma sjukdomar hos medlemmens katter. Under behandling av katteriet ska medlemmen avstå från all utställning och avel.

Medlem som får kännedom om brott mot klubbens, SVERAKs eller FIFes stadgar eller regler skall anmäla detta till klubben.

 

§ 8                 Medlemskap upphör om medlem meddelar utträde eller inte betalar medlemsavgiften.

 

Styrelsen har rätt att utesluta medlem eller neka person inträde i klubben om den motarbetar klubbens verksamhet eller dess syfte. Utesluten medlem ska få skriftligt besked om anledningen till uteslutningen. Om den uteslutna medlemmen begär det, ska frågan tas upp vid nästa ordinarie årsmöte.

§ 9                 Medlem som avgått eller uteslutits ur klubben har ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte få tillbaka betalda avgifter.

 

Årsmöte

 

§ 10               Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och ska protokollföras. Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång.

§ 11               Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst tjugo (20) av klubbens medlemmar med angivande skäl gör skriftlig framställan till styrelsen.

Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

 

§ 12               Motioner till klubbens årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

Motioner till SVERAKs årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Dessa motioner behandlas av styrelsen, och årsmötet fattar beslut om motionerna skall vidarebefordras till SVERAKs årsmöte.

§ 13               Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ärenden för behandling. Årsmötet kan endast ta beslut i ärenden som finns med i kallelsen.

 

§ 14               Vid årsmötet har varje närvarande huvud-/familjemedlem, som betalat medlemsavgiften enligt § 5, en röst.

Rösträtten kan utövas genom ombud. Ombudet måste ha en skriftlig och bevittnad fullmakt. Poströstning är tillåten. Skriftlig röst med tydligt angiven avsändare utanpå kuvertet ska vara hos styrelsen/sekreteraren senast 5 dagar före mötet.

 

Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (§21) och klubbens upplösande (§22).

 

-          Relativ omröstning sker vid personval, dvs den som får flest röster blir vald

-          Absolut majoritet används vid övriga ärenden, det vill säga att mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen.

-          Vid lika röstetal avgör lotten

-          Personval sker med sluten omröstning eller acklamation

 

 

§ 15               Dagordning vid ordinarie årsmöte:

1.      Mötets öppnande

2.      Närvarolista och fastställande av röstlängd

3.      Val av mötesordförande

4.      Val av mötessekreterare

5.      Val av två justerare och två rösträknare

6.      Fråga om årsmötet blivit korrekt kallat

7.      Fastställande av dagordningen

8.      Styrelsens verksamhetsberättelse

9.      Fastställande av balans- och resultaträkning

10.  Revisionsberättelsen

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.  Motioner och övriga ärenden

13.  Styrelsens förslag

14.  Fastställande av avgifter för nästa år

15.  Verksamhetsplan och budget

16.  Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter

17.  Val av Ordförande

18.  Val av styrelseledamöter och Suppleanter

19.  Val av revisor och suppleant

20.  Val av ledamöter till valberedningen

21.  Övriga frågor

22.  Mötets avslutande

 

Styrelse

 

§ 16               Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Mellan årsmötena handhar styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler.

 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och högst tre övriga ledamöter samt två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande samt övriga ledamöter till styrelsen. Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet, helst redan samma dag. Ledamöternas mandattid är två år, suppleanternas ett år. Halva styrelsen väljs ena året, andra halvan det andra året.

 

Styrelsens uppgift är att

-          verkställa av årsmötet fattade beslut

-          verka för föreningens ändamål

-          ansvara och förvalta klubbens medel och angelägenheter

-          föra register över klubbens medlemmar, samt utse P.U.L ombud

-          upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet

-          verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar

-          utse delegater till SVERAKs årsmöte om ej årsmötet beslutar annat.

 

§ 17               Styrelsen har möte när ordföranden eller minst tre styrelsemedlemmar så önskar och har beslutanderätt när en majoritet av styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

§ 18               Varje styrelsemöte ska protokollföras och protokollet godkännas vid nästa
styrelsemöte. Sekreteraren ser till att styrelsen, revisorn och valberedningen får de justerade protokollen från mötena

 

Revision

§ 19               För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet en revisor och en suppleant med mandattiden ett år

 

Valberedning:

Valberedningen består av 2 ledamöter som väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, föreslå och tillfråga lämpliga personer till olika poster inom klubben

 

§ 20               Klubbens verksamhetsperiod är kalenderår. Senast den 15 januari ska räkenskaper, styrelsens verksamhetsberättelse samt protokoll från års- och styrelsemöten finnas tillgängliga för revisorn för granskning. Revisorn avlämnar en revisionsberättelse till årsmötet.

 

Stadgeändring, klubbens Upplösande

 

§ 21               För ändring av klubbens stadgar krävs att beslut fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och att kallelsen innehåller förslaget till ändring.

§ 22               För klubbens upplösande krävs att beslut fattas vid två årsmöten, varav minst ett
ska vara ordinarie årsmöte, att kallelserna till mötena anger att frågan om klubbens upplösning kommer att behandlas samt att minst tre fjärdedelar av de röstande är för klubbens upplösning. Vid det sista mötet ska beslut fattas om hur klubbens tillgångar ska fördelas samt hur handlingar och andra tillhörigheter ska disponeras. Klubbens tillgångar ska användas för syfte som överensstämmer med klubbens ändamål.